ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-12-30 15:00:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

mgr Grażyna Hoszowska - Wojtkiewicz - wicedyrektor

 • zatwierdza nauczycielom roczne plany pracy dydaktyczno- wychowawcze,
 • przeprowadza ocenę realizacji rocznych planów pracy,
 • sporządza arkusze organizacyjne szkoły,
 • sprawdza dokumentację prowadzoną przez nauczycieli,
 • kontroluje pracę Szkolnej Komisji Opiekuńczo- Wychowawczej Komisji przedmiotowych.
 

mgr inż. Leszek Jastrubczak - dyrektor

 - przyjmuje środa od 8,00 - 11,00 godz.

dr Bożena Bogucka Dyrektor

sprawy dydaktyczno - wychowawcze
- opracowuje i realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy, oraz program profilaktyki,
- organizuje oraz prowadzi dokumentację egzaminu maturalnego –nadzór pedagogiczny,
- przygotowuje projekty dokumentów rad szkoleniowych, klasyfikacyjnych i promocyjnych, plany dyżurów nauczycieli, plany hospitacji,
-  nadzoruje uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu  zawodowego
- przjmowanie interesantów poniedziałek godz. 12,00 - 13,30
- dyrektor ZSiPKZ stosuje zasadę otwartych drzwi, przyjmuje interesantów zawsze kiedy jest obecny 

mgr Marta Czajka wicedyrektor ds.opiekuńczo-wychowawczych

 
sprawy dydaktyczno-wychowawcze
- opracowuje i realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy, oraz program profilaktyki,
- organizuje oraz prowadzi dokumentację egzaminu maturalnego –nadzór pedagogiczny,
- przygotowuje projekty dokumentów rad szkoleniowych, klasyfikacyjnych i promocyjnych, plany dyżurów nauczycieli, plany hospitacji,
-  nadzoruje uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu  zawodowego

mgr Monika Bulanowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych

sprawy kształcenia zawodowego
- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania na kursach, -hospitacje różnorodne formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- nadzoruje pracę zespołów przedmiotowych,
- organizuje zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy,
- przygotowuje projekty dokumentów: arkusz organizacyjny w zakresie przydziału godzin dydaktycznych, projekty rad szkoleniowych,
- organizuje egzaminy zawodowe, arkusz organizacyjny szkoły, plan lekcji
- sporządza miesięcznie rozliczenie godzin ponadwymiarowych i zastępczych.

mgr inż. Artur Szcześniak - wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

sprawy kształcenia na kursach zawodowych i kwalifikacyjnych kursach zawodowych
- nadzoruje i koordynuje praktyki studenckie
- organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli ODiDZ
- nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli
- organizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu  przygotowania zawodowego.
- organizuje i nadzoruje kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

mgr Małgorzata Bartczak - Gepart - główny księgowy

- Odpowiada za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi szkoły

mgr Edyta Halijasz - Tomczuk - kierownik szkolenia praktycznego

- nadzoruje pracę nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
- opracowuje raporty o jakości pracy szkoły w zakresie zajęć kształcenia praktycznego
- pomaga przestrzegać przez zakłady pracy prawa pracy
- nadzoruje ochronę pracy młodocianych
- prowadzi szkolenia i konsultacje dla pracodawców
- przyjmuje we wtorek od godz. 10,00  do godz. 12,30 i w czwartek od godz. 15,00 do godz. 17,00.

mgr Wojciech Chałupka - kierownik internatu

- organizuje i kontroluje pracę dydaktyczno- wychowawczą
- jest przewodniczącym komisji wychowawczej internatu
- organizuje pomoc uczniom słabszym
- opracowuje plan pracy internatu na rok szkolny
- zapewnia właściwe warunki zakwaterowania, wyżywienia i higieny
- organizuje współpracę z rodzicami, nauczycielami i mistrzami.
- przyjmuje we wtorek od goz. 9,00 do godz. 10,00 i piątek og godz. 14,00 do godz. 16,00

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych: Natalia Gmurek, tel. 880 100 339, 
adres email: 

mgr Monika Bulanowska- wicedyrektor

 • tworzenie oraz dbałość o aktualizacje podstawowych dokumentów i programów obowiązujących w ZSiPKZ
 • koordynacja kursów zawodowych
 • koordynacja zadań związanych z realizacją stypendiów szkolnych i unijnych    
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli; 

mgr inż. Leszek Jastrubczak - dyrektor

 • działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego,
 • występuje przed sądami polskimi w zakresie działania szkoły,
 • ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego,
 • tworzy plan finansowy ZSiPKZ w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Społecznej,
 • zawiera w imieniu Miasta Zielona Góra umowy najmu i dzierżawy mienia Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. 
« powrót do poprzedniej strony